De kerntaken van de LEC-SVH zijn: 

  • het verstrekken van de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne aan iedereen die aan de eisen voldoet;
  • het behandelen van bezwaren over geweigerde bijschrijvingen.

SVH ondersteunt de LEC-SVH en voert de volgende beleidsuitvoerende taken uit:

  • het vaststellen van de exameneisen (eindtermen);
  • het bepalen of iemand aan de gestelde eisen van sociale hygiëne heeft voldaan;
  • het inrichten en onderhouden van het Register Sociale Hygiëne waarin iedereen die voldoet aan de eisen wordt opgenomen;
  • bestrijden van diploma- en identiteitsfraude en het doen van aangifte bij de politie bij geconstateerde fraude;
  • het assisteren van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes bij de uitvoering van lokaal horecabeleid waar het sociale hygiëne betreft; 
  • het bewaken van de privacywetgeving conform de AVG.

Bij de verwerking van de vele persoonsgegevens gaat de LEC-SVH uit van de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de meest recente norm van ISO 27001 inzake informatieveiligheid, - beveiliging en –betrouwbaarheid.

Dit zijn de LEC-SVH leden:

  • De heer M.D. van Bochove (voorzitter)
  • De heer P.A.C. van der Linden
  • De heer R. Wijnen
  • De heer J.J.M. van Well
  • Mevrouw A. Luijters (Ambtelijk secretaris)

Bekijk het reglement van de LEC-SVH.