De kerntaken van de LEC-SVH zijn: 

 • het verstrekken van de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne aan iedereen die aan de eisen voldoet;
 • het behandelen van bezwaren over geweigerde bijschrijvingen.

SVH ondersteunt de LEC-SVH en voert de volgende beleidsuitvoerende taken uit:

 • het vaststellen van de exameneisen (eindtermen);
 • het bepalen of iemand aan de gestelde eisen van sociale hygiëne heeft voldaan;
 • het inrichten en onderhouden van het Register Sociale Hygiëne waarin iedereen die voldoet aan de eisen wordt opgenomen;
 • bestrijden van diploma- en identiteitsfraude en het doen van aangifte bij de politie bij geconstateerde fraude;
 • het assisteren van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes bij de uitvoering van lokaal horecabeleid waar het sociale hygiëne betreft; 
 • het bewaken van de privacywetgeving conform de AVG.

Bij de verwerking van de vele persoonsgegevens gaat de LEC-SVH uit van de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de meest recente norm van ISO 27001 inzake informatieveiligheid, - beveiliging en –betrouwbaarheid.

Dit zijn de LEC-SVH leden:

 • De heer M.D. van Bochove (voorzitter)
 • De heer P.A.C. van der Linden
 • De heer R. Wijnen
 • De heer J.J.M. van Well
 • Mevrouw A. Luijters (Ambtelijk secretaris)

Bekijk het reglement van de LEC-SVH.