Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

BAS & KAS wordt vernieuwd

12 mrt. 2019

Een markt– en doel­groep­analyse maakt de diver­siteit in de doel­groep BAS (Bedieningsassistent) & KAS (Keukenassistent) goed zicht­baar. Er wor­den momenteel veel meer mensen aan niveau 1 geas­so­cieerd. Van mensen die staan ingeschreven bij het UWV als werk­zoek­ende tot asiel­zoek­ers en van stu­den­ten uit het spe­ci­aal (voorgezet) onder­wijs of prak­tijkon­der­wijs tot bijvoor­beeld (par­ti­c­uliere) stichtin­gen. Het doel in de markt bli­jft het­zelfde: het behalen van het branche-​erkende diploma SVH BAS of SVH KAS. Het niveau van dit diploma bli­jft dus gelijk aan het beroeps­gerichte gedeelte van het Entree-​dossier. De leer­be­hoeftes op weg naar dit niveau uiten zich nu echter op ver­schil­lende manieren. Een stu­dent met een taalachter­stand kan bijvoor­beeld niet meteen gebruik­maken van een the­o­rieboek en iemand met veel werk­er­var­ing wil sneller door de stof heen kun­nen. De markt vraagt dus om een mix van ver­schil­lende leer­mid­de­len, zodat oplei­ders zelf de route op weg naar BAS & KAS kun­nen invullen.

Wat gaat er veranderen?
De nieuwe mix bestaat uit the­o­rieboeken, werk­boeken, prak­tijkkaarten, instruc­tiefilms en een online omgev­ing. De oude meth­ode werd door gebruik­ers als ‘te talig’ benoemd. In het nieuwe the­o­rieboek wordt de the­o­rie daarom kort en bondig uit­gelegd, onder­s­te­und door veel beeldmateriaal.

Bij het the­o­rieboek komt een werk­boek met vol­doende opdrachten en schri­jfruimte. Nieuw in de leer­mid­de­len­mix zijn de BAS & KAS instruc­tiekaarten. Alle te leren han­delin­gen wor­den van A tot Z in beeld gebracht op gemakke­lijk hanteer­bare kaarten. Deze kaarten kun­nen bijvoor­beeld ook wor­den ingezet bij de (sub)doelgroep die nog niet op het niveau van BAS & KAS is, maar al wel werkt of leert in de horeca. Natu­urlijk wor­den deze kaarten ver­filmd en komt er extra online mate­ri­aal waarmee les kan wor­den gegeven. Voor docen­ten bli­jven de proe­fex­a­m­ens ook beschik­baar. De com­plete meth­ode zal vanaf begin vol­gend school­jaar (2019−2020) vernieuwd zijn.

Binnenkort meer info!
Heb je al vra­gen over de nieuwe meth­ode voor BAS & KAS? Onder­wi­jskundige Amarens Bakker van SVH staat mid­den in de vernieuwing van de meth­ode voor BAS &KAS. Bij inhoudelijke vra­gen over de nieuwe meth­ode staat zij graag voor je klaar en kan je con­tact met haar opne­men via amarens.bakker@svh.nl of 088 – 0501539

Wil je zeker zijn dat je niks mist over de vernieuwing van BAS & KAS? Schrijf je dan in voor de BAS & KAS nieuwsbrief!

Deel dit artikel via

SVH Meesterschenkers, daar staan wij achter.