Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Diploma erkenning

De LEC-SVH heeft een erkenningsprocedure ontwikkeld op grond waarvan diploma’s erkend kunnen worden. De LEC-SVH heeft vermeld op welke wijze een dergelijk diploma wordt erkend, wat het geldende toetsingskader is en op grond van welke documenten zij die beoordeling maakt (verificatoire stukken). 

Op grond van de Alcoholwet, waarin voor sociale hygiëne de bepalingen uit artikel 8 van de oude Drank- en Horecawet nog steeds van toepassing zijn, dient iedere leidinggevende in het horeca- en/of slijtersbedrijf noodzakelijkerwijs te beschikken over de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Deze Verklaring zoals afgegeven door de Landelijke Examencommissie (‘LEC-SVH’) van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (‘SVH’) kwalificeert als het bewijsstuk waarmee de betrokkene kan aantonen dat hij beschikt over voldoende kennis van en inzicht in sociale hygiëne. De LEC-SVH is exclusief bevoegd te beoordelen of de betrokkene kwalificeert en of deze wordt bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Het landschap van examinering Sociale Hygiëne is aan het veranderen. SVH en de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) vervullen elk een eigen, onafhankelijke rol die in de nabije toekomst verder los komen te staan van elkaar. De verschillende taken en bevoegdheden voor de LEC-SVH worden nu door het ministerie van VWS opgetekend.

Diploma erkenning examinerende instellingen
De LEC-SVH heeft het recht om bewijsstukken (diploma’s) aan te wijzen die kwalificeren als bewijsstuk dat recht geeft op bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne en daarmee leiden tot de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne, conform artikel 8, lid 5 van de Drank en Horecawet. MBO-instellingen zijn uitgesloten van de diploma-erkenning: voor mbo-opleidingen geldt een andere regeling. De diplomaerkenning ziet alleen toe op particuliere examinerende instellingen.

Er is een aantal diploma’s van exameninstellingen dat momenteel recht geeft op bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne zoals vermeld op het voorlopig overzicht van bewijsstukken. Ten aanzien van deze bewijsstukken heeft de LEC-SVH vastgesteld dat de betrokkene die in het bezit is van een dergelijk diploma over voldoende kennis en inzicht van sociale hygiëne beschikt. Bij de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid, beoordeelt de LEC-SVH bij een diploma steeds of het nagestreefde beroepsniveau inzake sociale hygiëne én het belang van volksgezondheid  voldoende zijn gewaarborgd. Daartoe stelt de LEC-SVH landelijke eisen op die voor elke examinerende instelling van toepassing zijn. Een, door een niet erkende examinerende instelling afgegeven diploma voor een examen geeft derhalve geen recht op een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Er is een aantal eisen opgesteld waaraan examinerende instellingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning. Klik hier voor een overzicht eisen examinerende instellingen sociale hygiëne.

De LEC-SVH ondersteunt een gezonde en goed renderende horecabranche die het belang van de volksgezondheid waarborgt. Vakbekwaamheid is hiervoor cruciaal. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het essentieel dat er een kwalitatief, betrouwbaar en rendabel opleidingsmodel is met bijbehorende examinering. Hierbij moet worden gewaarborgd dat er voldoende examenplaatsen zijn zodat personeel en leidinggevenden snel inzetbaar zijn op de werkvloer en ondernemers snel hun vereiste vergunning bij de gemeente kunnen aanvragen. Zowel de civiele als de intrinsieke waarde van het diploma Sociale Hygiëne moeten onomstotelijk vaststaan.

Naar verwachting gaan de wijzigingen in per 1 juli 2023. Gezien de lange doorlooptijd van een erkenningsaanvraag voor een diploma en de mogelijke vragen over de verdere invulling van het stelsel, adviseert de LEC-SVH aan partijen die geïnteresseerd zijn in een diplomaerkenning, om contact op te nemen met de ambtelijk secretaris van de LEC-SVH: mevrouw A. Luijters, lec+svh+nl. of bel tijdens kantooruren met 088-0501500 (uitgezonderd woensdagmiddag en vrijdag).

Erkenningsprocedure
De LEC-SVH heeft een erkenningsprocedure ontwikkeld op grond waarvan diploma’s erkend kunnen worden. De LEC-SVH heeft vermeld op welke wijze een dergelijk diploma wordt erkend, wat het geldende toetsingskader is en op grond van welke documenten zij die beoordeling maakt (verificatoire stukken). Zie de downloads hieronder. 

SVH Meesterschenkers, daar staan wij achter.