Privacy Statement

Voor het registreren van een account of licentie heeft SVH verschillende (persoons)gegevens van de gebruiker nodig, zoals naam, adresgegevens en e-mailadres.

Als je een bezoek brengt aan de website en gebruikmaakt van de mogelijkheden die de website biedt, dan vertrouw je SVH in sommige gevallen persoonlijke informatie toe.

Deze Privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop SVH met deze informatie omgaat.

Door van de website(s) en/of applicaties van SVH gebruik te maken, stem je in met verwerking van jouw persoonsgegevens, onder meer voor de volgende doeleinden:

- het leveren van SVH-diensten zoals aangeboden op de websites;
- het beantwoorden van je vragen;
- het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen;
- het afdwingen van naleving van beleid van SVH en deze voorwaarden;
- het innen van vergoedingen;
- het meten van de belangstelling voor SVH-diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website(s) en/of applicaties;
- het informeren van gebruikers over diensten en updates;
- het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
- het naleven van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.

Voor alle overige zaken zal SVH je gegevens uitsluitend gebruiken met jouw uitdrukkelijke toestemming.

SVH zal je persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven, of op grond van een wettelijke verplichting aan de bevoegde instanties.

SVH is gerechtigd gebruik te maken van 'cookies', kleine bestanden die op je harde schijf worden geplaatst door de browser. Met behulp van een cookie kan SVH je internetadres herkennen. Je hoeft dan bepaalde informatie (bijv. je gebruikersnaam en voorkeurinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dat vergemakkelijkt jouw gebruik van onze websites.

SVH is gerechtigd IP-adressen van gebruikers te verwerken om ontwikkelingen en zoekgedrag te analyseren en algemene demografische informatie te verzamelen.

SVH heeft de verwerking van jouw persoonsgegevens degelijk beveiligd. SVH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige ontvreemding door derden van persoonsgegevens. Als je wilt weten welke gegevens SVH van jou heeft vastgelegd en waarvoor SVH deze gebruikt, dan kun je hierover informatie opvragen d.m.v. een e-mailbericht aan info@svh.nl o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Hier kun je ook het verzoek om verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens indienen.

De websites bevatten verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, naar websites van derden. SVH heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud en het privacybeleid van deze internetsites. Op deze internetsites val je onder het privacybeleid van de beheerder van die betreffende internetsite(s). SVH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of onrechtmatigheid veroorzaakt door (de beheerder van) die internetsite(s).

SVH is ingeschreven in het Register van het College bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer 1586201 . Dit betekent dat wij jouw gegevens verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).