Privacy Statement

Voor het registreren van een account of licentie heeft SVH verschillende (persoons)gegevens van de gebruiker nodig, zoals naam, adresgegevens en e-mailadres.

Wanneer u een bezoek brengt aan de website en gebruikmaakt van de mogelijkheden die de website biedt, dan vertrouwt u SVH in sommige gevallen persoonlijke informatie toe.

Deze Privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop SVH met deze informatie omgaat.

Door van de website(s) en/of applicaties van SVH gebruik te maken, stemt u in met verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder voor de volgende doeleinden:

- het leveren van SVH-diensten zoals aangeboden op de websites;
- het beantwoorden van uw vragen;
- het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen;
- het afdwingen van naleving van beleid van SVH en deze voorwaarden;
- het innen van vergoedingen;
- het meten van de belangstelling voor SVH-diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website(s) en/of applicaties;
- het informeren van gebruikers over diensten en updates;
- het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
- het naleven van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.

Voor alle overige zaken zal SVH uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming.

SVH zal uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven, of op grond van een wettelijke verplichting aan de bevoegde instanties.

SVH is gerechtigd gebruik te maken van 'cookies', kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door de browser. Met behulp van een cookie kan SVH uw internetadres herkennen. U hoeft dan bepaalde informatie (bijv. uw gebruikersnaam en voorkeurinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dat vergemakkelijkt uw gebruik van de websites.

SVH is gerechtigd IP-adressen van gebruikers te verwerken om ontwikkelingen en zoekgedrag te analyseren en algemene demografische informatie te verzamelen.

SVH heeft de verwerking van uw persoonsgegevens degelijk beveiligd. SVH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige ontvreemding door derden van persoonsgegevens. Als u wilt weten welke gegevens SVH van u heeft vastgelegd en waarvoor SVH deze gebruikt, dan kunt u hierover informatie opvragen d.m.v. een e-mailbericht aan info@svh.nl o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Hier kunt u ook het verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

De websites bevatten verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, naar websites van derden. SVH heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud en het privacybeleid van deze internetsites. Op deze internetsites valt u onder het privacybeleid van de beheerder van die betreffende internetsite(s). SVH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of onrechtmatigheid veroorzaakt door (de beheerder van) die internetsite(s).

SVH is ingeschreven in het Register van het College bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer 1586201 . Dit betekent dat wij uw gegevens verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).