Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door de LEC-SVH voor onbepaalde tijd in het Register Sociale Hygiëne opgenomen: voorletter, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en geslacht.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Ingevolge artikel 8, vijfde lid Drank- en Horecawet is de LEC-SVH belast met het bijhouden van het Register Sociale Hygiëne waarin persoonsgegevens worden verwerkt van betrokkenen die over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne beschikken. Overheidsinstanties kunnen het Register Sociale Hygiëne raadplegen bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen ingevolge de Drank- en Horecawet alsmede het toezicht en naleving van de Drank- en Horecawet. De LEC-SVH kan persoonsgegevens gebruiken voor referentiedoeleinden en in dit kader verstrekken aan instellingen, waaronder de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, indien door deze instelling(en) navraag wordt gedaan bij de LEC-SVH. Tevens kan de LEC-SVH persoonsgegevens gebruiken voor justitiële doeleinden en in dit kader verstrekken aan Justitie indien zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om met redelijke tussenpozen inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt dan kunt u een verzoek tot wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens aan de LEC-SVH richten.

Doorgifte persoonsgegevens

De doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie zal niet plaatsvinden.