Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door de LEC-SVH voor onbepaalde tijd in het Register Sociale Hygiëne opgenomen: voorletter, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en geslacht.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Op grond van artikel 8, vijfde lid Drank- en Horecawet, is de LEC-SVH belast met het bijhouden van het Register Sociale Hygiëne, waarin persoonsgegevens worden verwerkt van betrokkenen die over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne beschikken. Overheidsinstanties kunnen het Register Sociale Hygiëne raadplegen bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet alsmede het toezicht en naleving van de Drank- en Horecawet. De LEC-SVH kan persoonsgegevens gebruiken voor referentiedoeleinden en in dit kader verstrekken aan instellingen, waaronder de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als deze instelling(en) navraag doen bij de LEC-SVH. Tevens kan de LEC-SVH persoonsgegevens gebruiken voor justitiële doeleinden en in dit kader verstrekken aan Justitie als zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om met redelijke tussenpozen inzage in de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Als je van mening bent dat je persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging en/of verwijdering van je persoonsgegevens aan de LEC-SVH richten.

Doorgifte persoonsgegevens

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.