Erkenning

Bij de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid beoordeelt de LEC-SVH steeds of het met de nationale eisen nagestreefde beroepsniveau inzake sociale hygiëne voldoende is gewaarborgd. Een, door een niet erkende partij, afgenomen examen geeft derhalve niet automatisch recht op een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Cumulatieve vereisten hiertoe zijn:

- dat voor verkrijging van het diploma bij het examen aan ten minste gelijkluidende eindtermen als die van SVH wordt getoetst;

- maar dat tevens de gelijkwaardige waarborging en verifieerbaarheid van dat diploma moet worden beoordeeld.

De LEC-SVH toetst dus of de betrokkene in het bezit is van een diploma dat zowel qua curriculum ten minste gelijkwaardig is aan de eisen omtrent kennis en het inzicht in sociale hygiëne zoals neergelegd in het Besluit Sociale Hygiëne, als ook qua waarborging ten minste gelijkwaardig is, zodat de getoetste kennis en inzicht in sociale hygiëne verifieerbaar is (bijvoorbeeld als het diploma deel is van een beroepsopleiding). Deze toetsing vindt plaats op basis van de aangeleverde stukken en in de praktijk. Een aanvraag dient dan ook ten minste voorzien te zijn van de stukken die zijn benoemd in het Overzicht verificatoire stukken.