Disclaimer

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoud

SVH is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden, b.v. door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).

Schade

SVH is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van informatie die op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. SVH is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website worden aangeboden. 

Handelingen van derden

SVH is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde Informatie.

Aansprakelijkheid

Als iemand zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden, dan behoudt SVH zich het recht voor om de schade die daarvan bij haar ontstaan is, op deze persoon te verhalen.

Inbreuk

Je verbindt je er als gebruiker toe om SVH te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op (intellectuele of industriële eigendoms)rechten die het gevolg zijn van het gebruik dat jij van de website maakt.